Actuació en cas d'accident

Alumnat

 1. El professorat avisa a Secretaria/Consergeria que un alumne ha patit un accident
 2. Secretaria/Consergeria comunica a Direcció el nom i l’estat de l’alumne/a accidentat
 3. La Direcció del centre avisa la família de l’alumne/a accidentat

4. La Direcció gestiona el circuit sanitari a seguir: 

  • Si l’accident és greu: Trucar al 112 (o portar a Urgències Hospital Arnau de Vilanova)
  • Si l’accident no és greu: Anar al CAP que correspongui a l’alumne o a la Clínica NovAliança

La Clínica NovAliança només pot donar assistència sanitària a l’alumnat que té dret a l’assegurança escolar. No tenen dret a les prestacions de l’assegurança escolar els alumnes majors de 28 anys i els que cotitzen a la Seguretat Social).

L’alumne que hagi de ser atès a la Clínica NovAliança cal que dugui el Document de Petició del servei d’urgències omplert.

5. La persona designada per Direcció acompanya l’alumne/a accidentat/da al centre d’assistència sanitària, si és el cas

6. L’alumne/a rep l’atenció mèdica

7. Secretaria complimenta el registre d’accidents i informa a l’alumne/a sobre la documentació que haurà de presentar

8. L’alumne/a signa la sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar, quan s’incorpora al centre

9. Secretaria tramita la sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar

10. Secretaria notifica, per correu electrònic, l’accident al coordinador de PRL del centre

Professorat i PAS

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic, qui emplena el formulari següent: Full de notificació d’accident, inc​ident laboral o malaltia professional (doc 1)
 2. Trametre el Full a la Direcció dels Serveis Territorials. Avançament per correu electrònic.
 3. Terminis de notificació:
  • Immediatament: en cas d’accident mortal.
  • 24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents que afectin a més de quatre persones.
  • 48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents laborals.

Informació sobre notificació d’accidents laborals i assistència sanitària (doc 2)

Personal adscrit al Règim General de Seguretat Social

 1. Demanar a la direcció del centre o al superior jeràrquic el volant d’assistència mèdica, degudament emplenat i signat. Volant d’assistència d’ASEPEYO (doc 3)
 2. Visitar un centre assistencial d’ASEPEYO
 3. Trametre el document justificatiu d’assistència de la mútua a la direcció del centre o a la persona responsable de la unitat on està adscrit el personal treballador.

Instrucció 1/2007, de 27 de juny, del Departament de Salut que articula l’actuació dels diferents òrgans que poden intervenir en la valoració de la contingència professional (doc 4)

Personal adscrit al Règim de MUFACE

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic.
 2. Visitar el centre assistencial de l’entitat d’assistència sanitària col·laboradora de MUFACE al qual pertany la persona accidentada. S’ha de fer servir l’imprès Comunicat mèdic per a situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural de MUFACE. Comunicat mèdic situacions incapacitat temporal de MUFACE (doc 5)
 3. Una vegada rebuda l’assistència, trametre l’imprès anterior al superior jeràrquic amb la documentació complementària disponible.
  1.  

Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accident en acte de servei en l’àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE (BOE núm. 275, de 17.11.2005) (doc 6)

Escola del Treball