Certificats d'acreditació del nivell de català

Qui pot demanar la certificació

Certificat de nivell intermedi de Català

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Certificat de nivell de suficiència de Català

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que s’hagi cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Aquesta equivalència és d’aplicació a partir del curs 2007-2008, sense caràcter retroactiu.
 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l’ESO, i que s’hagi cursat i aprovat l’àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.
 • Tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que s’hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
 • Tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s’hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Tramitació

Per sol·licitar el certificat cal enviar un correu electrònic a secretaria@escoladeltreball.cat, adjuntant la següent documentació:
 • Còpia del DNI/NIE vigent per les dues cares
 • Títol o Resguard del títol dels estudis finalitzats
 • Documentació acreditativa d’haver cursat l’assignatura de català a tots els estudis (llibre d’escolaritat o certificat del centre). Dels estudis cursats a l’Institut Escola del Treball no cal presentar documentació. Per a obtenir més informació, consultar el següent enllaç: Equivalència i acreditació de coneixements de català
 • El certificat s’enviarà a l’adreça de correu electrònic des del que s’ha fet la sol·licitud