Recull de documents d'interès per l'alumnat

Normes d'Organització i Funcionament de l'Escola del Treball

Nou protocol a seguir en cas de no assistència col·lectiva de l'alumnat (vagues)

L’alumnat que es plantegi no assistir a classe com a conseqüència d’una convocatòria oficial de vaga, ha de convocar una reunió del grup-classe per tal de debatre el seguiment/no seguiment de la convocatòria oficial de vaga.

La petició formal de no d’assistència a classe, per decisió col·lectiva de l’alumnat, s’haurà de presentar per escrit a la consergeria del centre 48 hores abans (2 dies lectius) de l’inici de la vaga. La consergeria del centre donarà registre d’entrada a la petició presentada (segell, data i hora).

La petició inclourà els següents documents:

 1. La comunicació de no assistència col·lectiva de l’alumnat (document 2), on s’exposen els motius de la decisió i es demana que les absències siguin admeses sense sanció, degudament omplerta i signada.
 2. L’acta de reunió de l’alumnat (document 1), degudament omplerta.
 3. Còpia de la convocatòria oficial de vaga, publicada per l’entitat convocant.
 4. L’autorització de no assistència de l’alumnat menor d’edat (document 3).

La direcció del centre admetrà la petició formal de no assistència a classe, per decisió col·lectiva de l’alumnat, quan aquesta hagi estat lliurada en el termini establert i amb tota la documentació, degudament emplenada. En el cas que la petició sigui admesa:

 1. El desenvolupament de les activitats previstes en la programació de cada matèria es realitzarà amb normalitat amb l’alumnat que exerceixi el seu dret d’assistència a classe.
 2. En el cas que l’assistència prevista sigui inferior al 50% de l’alumnat, les activitats d’avaluació programades (exàmens, lliurament de treballs, etc.) es traslladaran, si és possible, a un altre dia.
 3. En el cas que la totalitat de l’alumnat no assisteixi a classe, el professorat indicarà la forma de recuperar els continguts de la matèria que estava previst desenvolupar en les hores de no assistència.

La direcció del centre no admetrà la petició formal de no assistència a classe, per decisió col·lectiva de l’alumnat, quan es produeixin les següents circumstancies:

 1. Retard en el lliurament de la petició
 2. Manca de documentació
 3. Manca dels permisos parentals en els alumnes menors d’edat (no s’admetran permisos parentals un cop registrada la documentació de petició)
 4. Documentació insuficientment emplenada o argumentada (no s’admetran signatures posteriors al registre de la documentació de petició)

En el cas que la petició formal de no assistència a classe, per decisió col·lectiva de l’alumnat, no hagi estat admesa, la direcció del centre informarà d’aquest fet al/a la delegat/da de classe i a l’equip docent 24 hores abans de l’inici de la vaga.

Document provisional pendent de l’aprovació del Consell Escolar del centre