Recull de documents d'interès per l'alumnat

Protocol a seguir en cas de no assistència col·lectiva de l'alumnat (vagues)

L’alumnat que es plantegi no assistir a classe com a conseqüència d’una convocatòria oficial de vaga, ha de seguir el següent protocol:

  • Convocar una reunió del grup-classe per tal de debatre el seguiment/no seguiment de la convocatòria oficial de vaga.
  • Recollir en un acta de reunió de l’alumnat del grup-classe, document 1, les dades de l’alumnat que assisteix a la reunió i els acords presos en relació al seguiment/no seguiment de la convocatòria oficial de vaga.

En cas que l’alumnat del grup-classe hagi decidit democràticament seguir la convocatòria oficial de vaga:

  • Lliurar a la direcció del centre, com a mínim 24h abans de l’inici de la vaga: La comunicació de no assistència col·lectiva de l’alumnat, document 2, on s’exposen els motius de la decisió i es demana que les absències siguin admeses sense sanció. L’acta de reunió de l’alumnat, document 1, degudament omplerta. Còpia de la convocatòria oficial de vaga, publicada per l’entitat convocant. L’autorització de no assistència de l’alumnat menor d’edat, document 3.