Acollida digital de l'alumnat

L’acollida digital de l’alumnat del centre té dos objectius prioritaris:

 1. Facilitar l’accés als serveis digitals del centre el més aviat possible
 2. Donar indicacions i consells per a un ús eficaç, responsable i segur de les eines i serveis digitals

Com ho fem?

L’acollida digital està organitzada en dues fases:

Un cop acabades aquestes fases, la gran majoria de l’alumnat del centre disposa de compte de correu institucional i serveis associats en actiu, fotografia associada al compte de correu i associació del compte al grup de distribució de correu del grup classe corresponent.

L’alumnat que no s’ha incorporat el primer dia al centre pot fer la fase 1 en les hores d’esbarjo la 1a setmana del curs en l’espai claustre. Després de la primera setmana ho haurà de fer a la consergeria del centre.

L’accés a la intranet (ieduca) es farà en el treball de tutoria en els dies posteriors a l’acollida digital (fase 1i fase 2).

Fase 01

Tot l’alumnat

(Al claustre del centre)

El primer dia que rebem l’alumnat al centre a l’inici de curs el tutors/es  fan una primera acollida tradicional. Un cop acaba aquesta acció:

 • Alumnat 1r. El membres de l’Àrea d’Estratègia Digital del Centre o simplement EDC, van passant per les aules a buscar l’alumnat i el porten a l’Espai Claustre on omplen el formulari de registre del correu i assignació de grup de correu i es fan la foto que s’associarà al compte de correu. 
 • Alumnat 2n. El membres de l’Àrea d’EDC van passant per les aules a buscar l’alumnat i el porten a l’Espai Claustre on omplen el formulari de:
  • Actualització de grup de correu
  • Actualització de la foto associada al compte de correu.

 

Fase 02

només l’alumnat de 1r curs

(A l’aula de cada grup)

Els membres de l’Àrea d’EDC fan una presentació i resolen dubtes en una sessió d’una hora de durada aproximada. La presentació està focalitzada en:

  • Mostrar el web de l’escola i els serveis i recursos que ofereix. Formularis, etc.
  • Introducció al treball personal i col·laboratiu en Workspaces de Google (GSuite) i Moodle
  • Explicar el servei de cessió amb fiança dels equips portàtils
  • Explicar el servei de Suport Digital Individualitzat que s’ofereix a l’alumnat
  • Explicar el funcionament del servei de fotocòpies online
  • Fer acompanyament i resoldre incidències al respecte del compte de correu, l’accés als recursos de connectivitat i WiFi, etc.

Acollida digital al professorat?

L’acollida digital al professorat que s’incorpora al centre té per objectius:

  • Donar a conèixer els serveis, recursos i eines que el professorat té a l’abast en el nostre centre
  • Facilitar l’accés als serveis digitals que el centre gestiona
  • Fer entrega de l’ordinador portàtil(*)

 

Com ho fem?

Cal diferenciar el procés en funció del moment en que un professor/a s’incorpora al centre:

 • A l’inici de curs. Acollida digital comuna a tot el professorat
 • Al llarg del curs. Acollida digital individualitzada quan s’incorpora el nou professor/a

Aquest procés diferenciat es descriu en les següents pestanyes d’aquest bloc.

En qualsevol cas, el professorat nou rep un document on ha de recollir les signatures dels diferents responsables en fer l’acollida. Aquest document se l’anomena col·loquialment “la gimcana” i assegura que el professorat nou rep la informació de totes les persones responsables de la seva acollida. En acabar l’acollida, el professor/a ha de lliurar la gimcana a la secretaria del centre. La persona responsable de l’acollida digital és el cap de Comunicació i Serveis Digitals. 

 

(*) Sempre que sigui possible en funció de disponibilitat

 

En l’acollida digital al professorat:

 • Es crea el correu de l’escola (@escoladeltreball.cat) i es notifica que aquest serà el mitjà principal de comunicació amb la resta de la comunitat educativa
 • S’informa dels serveis digitals a l’abast:
  • Accés al WiFi de l’escola i altres sistemes de connectivitat a disposició
  • Serveis Workspaces de Google (GSuite)
   • Accés a la unitat compartida de professorat en el Drive del professor/a. Informació a l’abast
   • Configuració bàsica del correu. Incorporació de la signatura corporativa
   • Configuració bàsica del calendari
  • EVA’s . Classroom i Moodle. Accés, gestió i consells. També s’informa de la persona de l’àrea d’EDC que fa la gestió i els suport del Moodle
  • Calendaris del centre
   • Calendari de professorat en el domini @escoladeltreball.cat. S’explica l’ús, sistema de notificacions, gestió d’events, etc. També es fa suport per afegir aquest calendari al propi del domini
   • Calendari de curs en obert a tota la comunitat educatica en el web del centre
  • Servei de fotocòpies online. El centre disposa d’un servei de fotocòpies online mitjançant un formulari a disposició en el web escoladeltreball.cat
  • Web del Coneixement Obert de l’escola. co7.escoladeltreball.cat
 • S’explica el servei de Suport Digital Individualitzat a l’abast del professorat i l’alumnat
 • S’informa del sistema de comunicació eficaç per grups de distribució del correu a l’abast de la comunitat digital @escoladeltreball.cat
 • S’informa del programa de formació digital gestionat per l’àrea de comunicació
 • Se li fa entrega de l’equip portàtil (*)
 • Es fa una presentació completa multimèdia per descriure tots aquests serveis, el model organitzatiu i de funcionament digital, consells, etc.

 

(*) Sempre que sigui possible en funció de disponibilitat

El centre fa una acollida el primer dia que el nou professorat s’incorpora al centre. Aquesta acollida és conjunta i està organitzada en diversos blocs temàtics:

 • Benvinguda amb la Direcció del centre i la persona responsable de la Gestió Docent
 • Acollida amb la persona responsable de la Gestió Acadèmica
 • Acollida digital amb la persona responsable dels Serveis Digitals i la Comunicació
 • Acollida amb les persones responsables del Sistema Integral de Gestió i Riscos Laborals

El professorat en acabar cada sessió d’acollida s’assegurarà que el responsable li signa en el document de registre (la gimcana).

Al llarg del curs es produeixen substitucions i altres incorporacions de nou professorat en el centre. Aquesta realitat obliga al centre a tenir un sistema que asseguri una acollida ad hoc. Per aquestes freqüents situacions, el centre disposa del document de registre anomenat col·loquialment “la gimcana” on el nou professor/a registrarà, recopilant les signatures dels corresponents responsables, les accions d’acollida.

Un cop omplert la totalitat d’aquest registre, el document ha de ser entregat a la secretaria del centre que l’adjunta a la resta de documentació del nou docent.

Escola del Treball