Entorns digitals

Disposem de diferents entorns digitals per tal de facilitar la gestió docent, l'aprenentatge i el treball col·laboratiu

Gestionem dos entorns virtuals d'aprenentatge (EVA)

Dins l’entorn Google Workspace podem trobar Classroom que és l’eina on els docents poden gestionar les seves classes digitals de forma simple i intuïtiva.

Moodle és l’altre entorn virtual d’aprenentatge o EVA que el centre gestiona. Aquesta eina permet múltiples eines docents per a fer una veritable classe digital.

Aquest entorn ens ajuda a gestionar diversos serveis

iEduca és una eina de gestió i comunicació per a centres educatius. Permet tenir sota una mateixa solució la gestió del centre, el seguiment de l’alumnat i, entre altres, la gestió de: grups, horaris, alertes, incidències, documents, enquestes, … Alguns d’aquests serveis en els cicles ABP es gestionen des de la plataforma Team for Projects

Escola del Treball