Comunicació a les empreses proveïdores externes de serveis de manteniment, sobre els requisits mínims ambientals a complir en la prestació del servei

L’INS Escola del Treball de Lleida té implantat un Sistema de Gestió Integrat que, entre d’altres, incorpora el sistema de gestió ambiental segons la norma de referència EN ISO 14001:2015

Per tal de donar compliment als requeriments legals i als establerts per l’esmentada norma, l’INS Escola del Treball de Lleida comunica a les empreses proveïdores quins són els requisits de gestió ambiental que els són d’aplicació com a proveïdor, en la prestació dels serveis de manteniment contractats:

  1. Minimitzar la generació de residus en el desenvolupament del servei de manteniment
  2. Separar els residus segons la seva naturalesa i dipositar-los en contenidors adequats.
  3. Retirar del centre els residus generats en el desenvolupament del servei de manteniment i gestionar-los correctament mitjançant gestors autoritzats.
  4. Si durant el desenvolupament del servei de manteniment es preveu generar algun residu perillós, cal comunicar-ho prèviament a la persona responsable del SGI del centre.
  5. En el cas de no poder assumir la gestió dels residus generats, cal comunicar-ho prèviament a la persona responsable del SGI del centre.
  6. No realitzar abocaments incontrolats de residus en arquetes o desguassos.
  7. Si durant el desenvolupament del servei de manteniment s’utilitzen productes químics, aquests han d’estar adequadament etiquetats amb la identificació del producte i el risc químic associat (segons el reglament, CE, 1272/2008 CLP).
  8. Minimitzar, en la mesura del possible, l’emissió de sorolls i olors
  9. Realitzar un consum responsable de recursos (energia, aigua, paper, etc.) durant el desenvolupament del servei de manteniment
  10. Si durant el desenvolupament del servei de manteniment es detecta qualsevol situació de risc o d’emergència ambiental, cal comunicar-ho immediatament a la persona responsable del SGI del centre o a qualsevol de les persones responsables de la direcció del centre.

L’empresa proveïdora es compromet a divulgar el contingut d’aquesta comunicació a tot el seu personal treballador que desenvolupi serveis de manteniment a l’INS Escola del Treball de Lleida, per tal que es garanteixi el compliment dels requisits mínims de gestió ambiental en el treballs especificats.

Escola del Treball