Comunicació a les empreses proveïdores externes de serveis de manteniment, sobre els requisists mínims de seguretat i salut a complir en la prestació de servei

L’INS Escola del Treball de Lleida té implantat un Sistema de Gestió Integrat que, entre d’altres, incorpora el sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons la norma de referència EN ISO 45001:2018.

Per tal de donar compliment als requeriments legals i als establerts per l’esmentada norma, l’INS Escola del Treball de Lleida comunica a les empreses proveïdores quins són els requisits de seguretat i salut en el treball que els són d’aplicació com a proveïdor, en la prestació dels serveis de manteniment contractats:

 1. L’empresa proveïdora de serveis de manteniment al centre, prèviament a l’inici de l’activitat:
  1. Ha rebut de l’INS Escola del Treball els següents documents:
   1. Avaluació de riscos laborals del centre
   2. Document Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball (annex C)
   3. Document per a omplir i signar: Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials (annex D)
   4. Document per omplir i signar: Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia (annex E)
   5. Document per a signar: Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d’activitats no pròpies (annex B)
   6. Document per omplir i signar: Justificant de recepció de documentació i d’acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per coronavirus, SARS-CoV-2
  2. Ha lliurat a l’INS Escola del Treball el document Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials (annex D), omplert i signat.
  3. Ha lliurat a l’INS Escola del Treball el document Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia (annex E), omplert i signat.
  4. Ha lliurat a l’INS Escola del Treball una còpia signada del document Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d’activitats no pròpies (annex B).
  5. Ha lliurat a l’INS Escola del Treball el document Justificant de recepció de documentació i d’acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per coronavirus, SARS-CoV-2, omplert i signat.
 2. Els treballadors de l’empresa proveïdora que han de prestar serveis de manteniment al centre, prèviament a l’inici de l’activitat:
  1. Han rebut la informació i la formació en matèria preventiva
  2. Han rebut els equips de protecció individual (EPI) necessaris per dur a terme les tasques encomanades.
  3. Compleixen els requisits d’idoneïtat per desenvolupar les tasques que tenen encomanades.
  4. Els equips de treball que han d’utilitzar per desenvolupar la seva tasca en el centre compleixen els requisits establerts per la normativa vigent.
  5. Han rebut les instruccions que cal seguir en cas d’emergència al centre (Pla d’emergència) i la informació d’avaluació de riscos laborals del centre.
 3. Els treballadors de l’empresa proveïdora quan presten el servei de manteniment al centre:
  1. A l’arribada al centre, i abans d’iniciar l’activitat, s’adreçaran a la consergeria, s’identificaran i es registraran al Llibre de registre de visites d’empreses proveïdores de serveis de manteniment
  2. Desenvoluparan les tasques de manteniment de forma segura tenint en compte els riscos generals i específics identificats per al desenvolupament de l’activitat.
  3. Senyalitzaran el lloc de treball, especialment quan aquest sigui en llocs de pas
  4. En cas d’evacuació/confinament del centre, deixaran el lloc de treball en condicions segures i seguiran les instruccions que els donin els responsables de l’evacuació/confinament.
  5. Si durant el desenvolupament del servei de manteniment detecten qualsevol situació de risc o d’emergència, ho comunicaran immediatament a la persona responsable del SGI del centre o a qualsevol de les persones responsables de la direcció del centre.

L’empresa es compromet a divulgar el contingut de la comunicació a tot el seu personal treballador que desenvolupi serveis de manteniment a l’INS Escola del Treball de Lleida, per tal que es garanteixi el compliment dels requisits mínims de seguretat i salut en el treball especificats.

Escola del Treball