Què estudio?

Com ho puc fer?

Què faig?

Quines opcions tinc?

Faré una bona elecció?

En el mapa del sistema educatiu pots consultar la possibilitat de cursar diferents ensenyaments per arribar a aconseguir els teus objectius professionals.

En els diferents apartats del mapa interactiu hi trobaràs tota la informació que necessites per construir el teu itinerari formatiu. Hi juguem?

Explorem 4 possibles supòsits

ESO-PA_GM
CF-GM
vull_CF-GM
CF-GS
ESO-PA_GM

He aprovat l’ESO i ara que puc continuar estudiant?

Doncs com pots veure en tens moltes opcions. Les mirem totes?

 

Tinc aprovada l’ESO i vull fer un cicle formatiu

He aprovat l’ESO i vull continuar la meva formació en la Formació Professional. Anem a estudiar que és i que pots fer i on.

La Formació Professional és una formació orientada no només a l’aprenentatge de coneixements sinó, sobretot, a desenvolupar competències laborals i tasques tècniques. Per tant, la Formació Professional es defineix com la formació necessària per a adquirir les competències professionals característiques d’una titulació/ocupació concreta, a més de comprendre l’organització i les especificitats del sector o ofici corresponent. Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti a l’alumnat incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta. Les matèries i el mètode amb que s’estudia en els CFGM estan relacionats amb la pràctica professional.
Què més he de conèixer del Cicles Formatius de Grau Mitjà?

 • Durada: els títols LOE tenen una durada de 2000h, repartides en dos cursos lectius.
 • Pràctiques en empreses: aproximadament 400h d’estada en un centre de treball.
 • Titulació: Tècnic/a en…

Per saber quina és la competència professional que s’adequa més a les teves necessitats i interessos, et proposem que facin aquests qüestionaris “Conec els meus interessos” que et permetran conèixer els teus interessos, capacitats, aptituds i la realitat del mercat laboral. És el primer pas per anar definint el teu projecte de vida i el teu futur professional.

Quins cicles de Grau Mitjà es fan a l’Institut Escola del Treball?

CF-GM

Quines opcions tinc si he cursat un CFGM?

Doncs com pots veure en tens moltes opcions. Les mirem totes?

 

Tinc aprovat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Quines opcions tinc per continuar la meva formació?

Continuar formant-te és una bona opció per anar adquirint les competències professionals, personals i socials que et faran més ocupable, se t’obrirà el ventall de llocs de treball a ocupar i tasques a desenvolupar.

A l’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà ja tens els requisits per poder cursar-ne qualsevol altre també de grau mitjà, a més a més de possibles convalidacions de mòduls professionals i/o unitats formatives.

Itineraris entre cicles formatius de Grau Mitjà.

A l’hora d’escollir pensa en les teves motivacions i necessitats. Estigues molt atent a la informació que puguis rebre del Servei d’Orientació del centre.

Recorda que si et planteges estudiar i treballar simultàniament, durant el curs pots cursar parcialment el cicle formatiu (mòduls o unitats formatives soltes). També que està augmentant l’oferta de cicles formatius en alternança dual (que requereixen estudi i treball alhora, a l’institut i a l’empresa).

Quins cicles de Grau Mitjà es fan a l’Institut Escola del Treball?

Has de saber que per accedir a cada CFGS cal complir una sèrie de criteris d’admissió pròpis. 

Seguir amb la teva formació i cursar un cicle formatiu de grau superior és sinònim de créixer professionalment i poder ocupar llocs de treball que et permetin tenir més autonomia en la gestió del teu treball.

A l’hora d’escollir pensa en les teves motivacions i necessitats, també en l’experiència del món laboral que ja tens (obtinguda de les pràctiques del cicle formatiu de grau mitjà – Formació en Centres de Treball – i de l’experiència laboral posterior) i en les necessitats de treballadors formats que has pogut detectar en l’empresa o empreses on hagis treballat.

Itineraris entre CFGM i CFGS:

Per saber més sobre els CFGS:

vull_CF-GM
Cicles formatius de grau mitjà >> Superant la prova d’accés específica
Cicles formatius de grau superior >> Superant la prova d’accés específica

Els cicles d’Arts plàstiques i disseny ofereixen formació professional en l’àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada d’entre 950 i 1.950 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

Cal superar la prova d’accés específica

Els Ensenyaments Esportius són cicles formatius de grau mitjà i superior, d’una determinada especialitat esportiva. És un itinerari curricular que permet accedir a la Universitat. 

La Formació Professional per a l’Ocupació està destinada tant a persones ocupades com en situació d’atur.

El seu principal objectiu és millorar la teva qualificació professional i capacitat d’inserció a través de l’aprenentatge de diferents competències professionals. Aquesta formació afavoreix el desenvolupament professional, millora la feina i incrementa la productivitat dels empleats.

Existeixen diferents tipus de formació per a l’ocupació:

 

 • Formació programada per les empreses per als seus treballadors.
 • Formació oferta per les administracions per a treballadors ocupats.
 • Formació oferta per les administracions per a persones en situació d’atur.
 • Altres iniciatives de formació professional per a l’ocupació (permisos individuals de formació, formació en alternança amb la feina, formació a empleats públics, formació privada per a l’obtenció de certificats de professionalitat, formació de persones en situació de privació de llibertat, formació dels militars de tropa i marineria).

 

Els cursos estan gestionats a nivell estatal a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) amb la col·laboració de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo i també dels organisme competents de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) és l’encarregat de gestionar aquesta formació i tota l’oferta de cursos oferts per les administracions es pot trobar al seu cercador.

Aquesta formació és gratuïta i està subvencionada a través de la quota de la formació professional dels treballadors, els fons de l’estat i el fons social europeu.

Existeix una amplia varietat d’especialitzacions formatives i en alguns casos, hi poden haver uns requisits o criteris de prioritat per accedir. Tot dependrà del curs i del centre que l’imparteixi.

La durada d’aquests cursos varia en funció del curs i també en funció d’aquest es realitza de forma presencial, semi-presencial o online (programa e-formació).

La titulació que s’obté al finalitzar és un certificat expedit per l’entitat que imparteix la formació, en alguns casos aquest certificat pot ser oficial.

Des del SOC s’ofereixen diferents tipus de formació en funció del perfil de cada persona, actualment hi ha:

 

 • Formació professional per a l’ocupació: dirigida especialment a persones en situació d’atur i amb la finalitat de millorar les seves competències professionals. Són programes teòrico-pràctics.
 • Formació contínua: programes adreçats a persones treballadores (tot i que també es permet l’accés a treballadors en situació d’atur) que permeten millorar les qualificacions professionals dels empleats.
 • Formació a distància (e-formació): cursos d’entre 25 i 50 hores i amb més de 80 especialitats que es poden realitzar a distància.

 

FPP2

Un CF de GM ampliam les teves possibilitats d’incorporar-te en el món laboral. A continuació trobaràs un enllaç amb orientacions.

vull_CF-GM

Vull fer un cicle formatiu de grau superior

Si tens un cicle de Grau Mitjà, la prova d’accés a cicles de Grau Superior superada o un batxillerat i vols continuar la teva formació, la Formació Professional de Grau Superior és la teva opció. Anem a estudiar que és i que pots fer i on.

La Formació Professional és una formació orientada no només a l’aprenentatge de coneixements sinó sobretot, a desenvolupar competències laborals i tasques tècniques. Per tant, la Formació Professional es defineix com la formació necessària per a adquirir les competències professionals característiques d’una titulació/ocupació concreta, a més de comprendre l’organització i les especificitats del sector o ofici corresponent. Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti a l’alumnat incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta. Les matèries i el mètode amb que s’estudia en els CFGS estan relacionats amb la pràctica professional.

Els cicles de Grau Superior concretament, són un conjunt d’ofertes formatives reglades que proporcionen una formació professional amb la qualificació necessària per desenvolupar funcions tècniques i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació.

Què més he de saber dels Cicles Formatius de Grau Superior?

 • Durada: els títols LOE tenen una durada de 2000h, repartides en dos cursos lectius
 • Pràctiques en empreses: aproximadament 400h d’estada en un centre de treball

Per saber quina és la competència professional que s’adequa més a les teves necessitats i interessos, et proposem que facin aquests qüestionaris “Conec els meus interessos” que et permetran conèixer els teus interessos, capacitats, aptituds i la realitat del mercat laboral, és el primer pas per anar definint el teu projecte de vida i el teu futur professional.

Quins cicles de grau mitjà es fan a l’Institut Escola del Treball?

CF-GS

Quines opcions tinc si he cursat un CFGS?

Doncs com pots veure en tens moltes opcions. Les mirem totes?

 

Tinc aprovat un Cicle Formatiu de Grau Superior

Quines opcions tinc per continuar la meva formació?

Continuar formant-te és una bona opció per anar adquirint les competències professionals, personals i socials que et faran més ocupable, se t’obrirà el ventall de llocs de treball a ocupar i tasques a desenvolupar.

A l’haver cursat un cicle formatiu de grau superior ja tens els requisits per poder cursar-ne qualsevol altre també de grau superior, a més a més de possibles convalidacions de mòduls professionals i/o unitats formatives.

Per saber les famílies afins clica aquí:

Per saber els CFGS:

vull_CF-GM

Si estàs en possessió dels títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior podràs accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d’accés, pots accedir directament als estudis universitaris.

La forma d’accés es fa a través de la nota mitjana del cicle formatiu. En el cas de que vulguis millorar la nota, et podràs presentar a la fase específica de les PAU.

Per saber-ne més clica aquí:

Cicles formatius de grau superior >> Superant la prova d’accés específica

Els cicles d’Arts plàstiques i disseny ofereixen formació professional en l’àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada d’entre 950 i 1.950 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent

Cal superar la prova d’accés específica

Els Ensenyaments Esportius són cicles formatius de grau mitjà i superior, d’una determinada especialitat esportiva. És un itinerari curricular que permet accedir a la Universitat. 

La Formació Professional per a l’Ocupació està destinada tant a persones ocupades com en situació d’atur.

El seu principal objectiu és millorar la teva qualificació professional i capacitat d’inserció a través de l’aprenentatge de diferents competències professionals. Aquesta formació afavoreix el desenvolupament professional, millora la feina i incrementa la productivitat dels empleats.

Existeixen diferents tipus de formació per a l’ocupació:

 

 • Formació programada per les empreses per als seus treballadors.
 • Formació oferta per les administracions per a treballadors ocupats.
 • Formació oferta per les administracions per a persones en situació d’atur.
 • Altres iniciatives de formació professional per a l’ocupació (permisos individuals de formació, formació en alternança amb la feina, formació a empleats públics, formació privada per a l’obtenció de certificats de professionalitat, formació de persones en situació de privació de llibertat, formació dels militars de tropa i marineria).

 

Els cursos estan gestionats a nivell estatal a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) amb la col·laboració de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo i també dels organisme competents de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) és l’encarregat de gestionar aquesta formació i tota l’oferta de cursos oferts per les administracions es pot trobar al seu cercador.

Aquesta formació és gratuïta i està subvencionada a través de la quota de la formació professional dels treballadors, els fons de l’estat i el fons social europeu.

Existeix una amplia varietat d’especialitzacions formatives i en alguns casos, hi poden haver uns requisits o criteris de prioritat per accedir. Tot dependrà del curs i del centre que l’imparteixi.

La durada d’aquests cursos varia en funció del curs i també en funció d’aquest es realitza de forma presencial, semi-presencial o online (programa e-formació).

La titulació que s’obté al finalitzar és un certificat expedit per l’entitat que imparteix la formació, en alguns casos aquest certificat pot ser oficial.

Des del SOC s’ofereixen diferents tipus de formació en funció del perfil de cada persona, actualment hi ha:

 

 • Formació professional per a l’ocupació: dirigida especialment a persones en situació d’atur i amb la finalitat de millorar les seves competències professionals. Són programes teòrico-pràctics.
 • Formació contínua: programes adreçats a persones treballadores (tot i que també es permet l’accés a treballadors en situació d’atur) que permeten millorar les qualificacions professionals dels empleats.
 • Formació a distància (e-formació): cursos d’entre 25 i 50 hores i amb més de 80 especialitats que es poden realitzar a distància.

 

FPP2

Un CF de GM ampliam les teves possibilitats d’incorporar-te en el món laboral. A continuació trobaràs un enllaç amb orientacions.

Escola del Treball