Vols acreditar la teva experiència professional?

L’Institut Escola del Treball, en el marc del que estableix la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012), ofereix a les persones amb experiència professional que puguin acreditar,  posar en valor i certificar els coneixements i competències adquirides mitjançant aquesta experiència professional.

Es pot fer o bé en relació la formació professional del sistema educatiu (conduent a l’obtenció d’una titulació de Tècnic o Tècnic Superior),  o a la formació professional ocupacional del món laboral (conduent a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat), sempre i quan el candidat o la candidata reuneixi els requisits d’accés.

procediment

En 1r lloc has d'accedir al...

En 2n lloc has d'accedir al...

Que-h-r

És un servei personalitzat que té com a objectiu la construcció d’un Itinerari formatiu i professional  per a la persona que el sol·licita, mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a aconseguir-ho.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.

El procés d’Assessorament finalitza amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’Informe d’Assessorament personalitzat (i que el candidat haurà de presentar per participar en el procés posterior de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral).

Aquesta imatge us mostrem un resum:

A-qui-h-r

El servei d’Assessorament s’adreça a les persones adultes interessades (i és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic).

Que-h-v

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

És un servei personalitzat que consisteix en una entrevista professionalitzadora avaluadora entre el candidat i una Junta avaluadora, amb la finalitat de poder contrastar, avaluar i corroborar el grau d’assoliment en relació a les competències i continguts del candidat adquirits mitjançant el seu bagatge i experiència professional en relació al cicle formatiu del sistema educatiu

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del Servei d’Assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El procés de Reconeixement conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora
 • L’itinerari formatiu i professional
 • El dossier de la trajectòria professional
A-qui-h-v

El servei d’Assessorament s’adreça a les persones adultes interessades (i és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic).

Persones destinatàries del servei de Reconeixement són:

 • Persones que han complert 18 anys
 • Acreditar, en relació al cicle formatiu, una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges
 • Acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu (aportant el corresponent Informe d’Assessorament)
 • També hi poden participar les persones que hagin participat en la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del programa “Qualifica’t”
cost

D’acord amb el que s’estableix a l’ORDRE ENS/270/2012, de 31 d’agost, el cost del servei és:

 • Assessorament: 60 € (Preu públic)
 • Reconeixement: 18 €/unitat formativa (títols LOE) o 40 €/crèdit (títols LOGSE)

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Estan exemptes dels preus públics:

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles
vols saber mes
assessorament_reconeixement
Escola del Treball