El centre restarà obert de dilluns a divendres des de les 09:00h fins a les 14:00h

Instruccions pel que fa a l'alumnat

Butlletins de qualificacions: Els butlletins finals de qualificació s’enviaran a tot l’alumnat per via telemàtica.

Reclamacions: Les reclamacions a les qualificacions de l’avaluació extraordinària es realitzaran també per via telemàtica, mitjançant el correu: c5005442@xtec.cat.

Gestions amb secretaria: En el cas que l’alumnat necessiti fer gestions amb secretaria (petició de títols, certificacions o d’altres), aquestes gestions es realitzaran per via telemàtica, mitjançant el correu: secretaria@escoladeltreball.cat

Accés al centre: L’accés al centre només es permetrà amb cita prèvia concertada a través del correu c5005442@xtec.cat o el telèfon 973 231 549. A més:

 • Només s’atendrà presencialment una persona alhora.
 • En el moment de demanar-la caldrà especificar els motius.

Per poder-hi accedir serà necessari:

  • Portar mascareta
  • Fer ús del gel hidroalcohòlic que es trobarà a l’entrada del centre
  • Mantenir una distància mínima entre les persones de 2 metres
  • Seguir les instruccions del personal del centre
  • Portar la declaració responsable (link al document) emplenada i signada i lliurar-la a consergeria

Instruccions pel que fa al professorat

Tot el professorat continuarà la seva activitat online: proves de la convocatòria extraordinària, reunions d’avaluació, reunions d’equip docent, trobades virtuals amb l’alumnat i altres activitats.

Accés al centre: El professorat podrà accedir al centre en el cas que sigui necessari, limitant l’assistència al temps necessari per dur a terme l’activitat.

Per poder-hi accedir serà necessari:

 • Portar mascareta
 • Fer ús del gel hidroalcohòlic que es trobarà a l’entrada del centre
 • Mantenir una distància mínima entre les persones de 2 metres
Escola del Treball