Política ambiental

L’INS Escola del Treball és un centre públic de Formació Professional que vol donar resposta  amb eficàcia i eficiència a les necessitats i expectatives dels membres de la comunitat educativa, de la societat que l’envolta i de l’administració educativa.

És per això que el centre assumeix el repte de dotar-se d’estratègies d’organització i gestió que comporten desplegar un sistema de gestió integrat que inclogui la gestió ambiental, d’acord amb la norma ISO 14001, amb els següents compromisos:

  • Serà adequat al propòsit i al context de l’organització
  • Inclourà la naturalesa, magnitud i impactes ambientals de la seva activitat
  • Proporcionarà un marc de referència per establir els objectius ambientals
  • Satisfarà el compliment de la normativa i els requisits mediambientals reglamentaris
  • Treballarà per a la millora contínua del sistema de gestió ambiental i els seus resultats
  • Incorporarà la racionalització de l’ús dels recursos
  • Fomentarà accions de sensibilització entre la comunitat educativa per a la protecció del medi ambient.

El compromís amb la gestió ambiental afecta a tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional que hi desenvolupa la seva activitat. L’equip directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de gestió ambiental establerts.

Escola del Treball