Política de Qualitat, Mediambiental i de Seguretat i Salut en el Treball

L’INS Escola del Treball és un centre públic de Formació Professional que vol donar resposta amb eficàcia i eficiència a les necessitats i expectatives dels membres de la comunitat educativa, de la societat que l’envolta i de l’administració educativa.

És per tot això que el centre assumeix el repte de dotar-se d’estratègies d’organització i gestió que comporten el desplegament d’un sistema de gestió integrat de la qualitat, mediambiental i de la seguretat i salut en el treball, d’acord amb les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, basat en la organització i gestió per processos, que inclou els següents compromisos:

  • El sistema de gestió de la qualitat del centre serà adequat al propòsit i al context de l’organització, donarà suport a la direcció estratègica, oferirà un marc de referència per establir els objectius de qualitat, satisfarà el compliment dels requisits normatius aplicables i incorporarà la millora contínua del sistema i de l’organització.
  • El sistema de gestió ambiental del centre serà adequat al propòsit i al context de l’organització, inclourà la naturalesa, magnitud i impactes ambientals de la seva activitat, proporcionarà un marc de referència per establir els objectius ambientals, satisfarà el compliment de la normativa i els requisits mediambientals reglamentaris, treballarà per a la millora contínua del sistema de gestió ambiental i els seus resultats, incorporarà la racionalització de l’ús dels recursos i fomentarà accions de sensibilització entre la comunitat educativa per a la protecció del medi ambient.
  • El sistema de gestió de la seguretat i la salut del centre proporcionarà condicions de treball segures i saludables a la comunitat educativa per a la prevenció de lesions i el deteriorament de la salut, serà apropiat al propòsit, mida i context de l’organització i a la naturalesa específica dels seus riscos, eliminarà els perills i reduirà els riscos, oferirà un marc de referència per establir els objectius de seguretat i salut, satisfarà el compliment dels requisits legals i altres requisits establerts sobre seguretat i salut i garantirà la consulta i participació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament d’aquest sistema de gestió.

El compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball afecta a tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional que hi desenvolupa la seva activitat. L’equip directiu proporcionarà els recursos d’equip humà i econòmics que estiguin al seu abast per assolir els objectius establerts de qualitat, mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

Escola del Treball