Matrícula

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT IFE

Un cop publicada la llista final d’alumnes admesos a cada centre, comença el període de matriculació de les persones preinscrites amb plaça assignada:

1.- QUAN HE DE FER LA MATRÍCULA?

 • Alumnat antic (que passa de curs o repetidor):  del 26 de juny al 12 de juliol de 2024.
 • Alumnat nou: del 20 al 28 de juny de 2024.

2.- QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PREPARAR PER A LA MATRÍCULA?

Per a la matrícula, has de preparar els documents següents, en format pdf:

 • El DNI/NIE/Passaport, en vigor. Si ets estranger comunitari, també cal el document d’identitat del país d’origen. Cal que en algun dels documents presentats hi hagi la foto de l’alumne/a.
 • Si ets menor d’edat, i no fas els 18 anys durant l’any 2024, també has d’adjuntar còpia del llibre de família i DNI del pare/mare o tutor/a que té la potestat.
 • La Targeta Sanitària
 • Si ets alumne nou de 1r curs: Certificació dels darrers estudis cursats.
 • Si ets alumne nou de 1r curs: Dictamen d’escolarització o Informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).
 • Si fas el pagament de l’import de la matricula mitjançant transferència bancària: resguard del pagament bancari.

3.- COM ES FA LA MATRÍCULA?

La matrícula l’has de formalitzar per via telemàtica, accedint a l’aplicació “Gestor de matrícules” des del web centre: matricula.escoladeltreball.cat/

 • Introdueix el número de DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a. En cas que no puguis accedir al gestor, un cop introduït el DNI/NIE/Passaport, posat en contacte amb la secretaria del centre.
 • Omple l’apartat “Dades”: Omple les teves dades personals, de naixement i de contacte
 • Omple l’apartat “Estudis”: Escull l’estudi, curs i torn on et matricules
 • Omple l’apartat “Preguntes”: Omple aquest apartat amb les dades demanades
 • Puja els “Documents”: Puja a l’aplicació els documents sol·licitats, en format pdf (veure apartat 2). Cal que t’asseguris que la documentació pujada sigui llegible.
 • Fer el “Pagament”: Paga l’import de la matricula directament amb targeta de dèbit/crèdit des del propi “Gestor de matrícules” (o prèviament mitjançant transferència bancària).

La informació sobre els imports de la matrícula i de com efectuar el pagament les trobaràs en l’apartat 4 i 5 d’aquest document.

 • Finalitzar i Trametre la sol·licitud de matrícula a la secretaria del centre: Revisa que tots els apartats anteriors estiguin omplerts correctament. Un cop estiguin tots els apartats revisats, tramet la sol·licitud (fent clic al botó corresponent).

La secretaria del centre, després de comprovar les dades i els documents tramesos, si aquests són correctes, formalitzarà la matrícula i t’enviarà el corresponent resguard de matrícula. En el cas que es detectin errors en les dades i/o en la documentació, la secretaria del centre t’ho comunicarà a través del teu correu electrònic i et sol·licitarà que els esmenis.

4.- QUIN IMPORT HE D’INGRESSAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA?

Per formalitzar la matrícula de Grau mitjà has de fer un sol ingrés. Aquest ingrés correspon al pagament del material. El material no està subjecte a bonificacions o exempcions.

Matrícula curs complet
95,00 €

La informació sobre què inclou l’import del material, la trobaràs en l’apartat 6 d’aquest document.

5.- COM PUC FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA?

 • Pots fer el pagament de l’import de la matrícula des del “Gestor de matrícules” (apartat “Pagament”) i amb targeta de dèbit/crèdit de qualsevol banc (sense cobrament de comissions):
  • Selecciona el nivell d’estudi on et vols matricular: IFE
  • Segueix les indicacions que t’anirà donant l’aplicació (seguint les indicacions de l’aplicació, aquesta us calcularà automàticament l’import final a pagar)
  • En finalitzar el pagament, t’apareixerà el missatge “el pagament s’ha efectuat correctament”, i rebràs al teu correu electrònic el “comprovant de pagament” amb el “codi de verificació”.
  • Si fas el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, no has de pujar cap document/comprovant al “Gestor de matrícules”.
 • Pots fer el pagament mitjançant Transferència Bancària:
  • Des del teu banc, al compte: ES74 2100 0515 4202 0021 7655
  • Indica a “Entitat”: 0372221 – INS ESCOLA DEL TREBALL
  • Introdueix a “Concepte” el nom i cognoms de l’alumne que es matricula
  • Puja el resguard de la transferència bancària al “Gestor de matrícules”, en format PDF, per tal de completar el procés de matrícula.

6.- QUÈ INCLOU EL PAGAMENT DEL MATERIAL?

L’aportació de diners de l’alumnat, en concepte de material, es destina a:

 • El pagament de l’assegurança escolar
 • Subvencionar total o parcialment les sortides tècniques de l’alumnat
 • Adquirir material fungible extraordinari per a l’ús de l’alumnat en les aules, laboratoris i tallers
 • Mantenir el servei de reprografia (fotocòpies) per a l’alumnat
 • Mantenir el servei de xarxa wifi per a l’alumnat
 • Mantenir maquinari i eines de les aules específiques, laboratoris i tallers per a l’alumnat
 • Mantenir maquinari i programari informàtic general i específic de les aules, laboratoris i tallers per a l’alumnat
 • Mantenir i millorar els serveis extraordinaris que el centre ofereix a l’alumnat: borsa de treball, orientació, emprenedoria, innovació, biblioteca

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT GRAU MITJÀ

Un cop publicada la llista final d’alumnes admesos a cada centre, comença el període de matriculació de les persones preinscrites amb plaça assignada:

1.- QUAN HE DE FER LA MATRÍCULA?

El període de matriculació de l’alumnat de Grau mitjà és:

 • Alumnat antic (que passa de curs o repetidor): del 26 de juny al 12 de juliol de 2024.
 • Alumnat nou: del 17 de juliol i fins a les 12.00 h del migdia del 22 de juliol de 2024 (primera tanda d’assignació), del 2 al 6 de setembre de 2024 (segona tanda d’assignació)

2.- QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PREPARAR PER A LA MATRÍCULA?

Per a la matrícula, has de preparar els documents següents, en format pdf:

 • Tot l’alumnat: DNI/NIE/Passaport, en vigor. Si ets estranger comunitari, també cal el document d’identitat del país d’origen. Cal que en algun dels documents presentats hi hagi la foto de l’alumne/a.
 • Tot l’alumnat: Si fas el pagament de l’import de la matricula mitjançant transferència bancària: resguard del pagament bancari.
 • Només alumnat nou: Si ets menor d’edat, i no fas els 18 anys durant l’any 2024, també has d’adjuntar còpia del llibre de família i DNI del pare/mare o tutor/a que té la potestat.
 • Només alumnat nou: La Targeta Sanitària
 • Només alumnat nou: Document que acredita el requisit d’accés: Resguard del títol de Graduat en ESO (no són vàlids els certificats de nota final ni butlletins de notes) o la Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la Certificació del curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM) o altre document equivalent que acrediti l’accés.

3.- COM ES FA LA MATRÍCULA?

La matrícula l’has de formalitzar per via telemàtica, accedint a l’aplicació “Gestor de matrícules” des del web centre: matricula.escoladeltreball.cat/

 • Introdueix el número de DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a. En cas que no puguis accedir al gestor, un cop introduït el DNI/NIE/Passaport, posat en contacte amb la secretaria del centre.
 • Omple l’apartat “Dades”: Omple les teves dades personals, de naixement i de contacte
 • Omple l’apartat “Estudis”: Escull l’estudi, curs i torn on et matricules
 • Omple l’apartat “Preguntes”: Omple aquest apartat amb les dades demanades
 • Puja els “Documents”: Puja a l’aplicació els documents sol·licitats, en format pdf (veure apartat 2). Cal que t’asseguris que la documentació pujada sigui llegible.
 • Fer el “Pagament”: Paga l’import de la matricula directament amb targeta de dèbit/crèdit des del propi “Gestor de matrícules” (o prèviament mitjançant transferència bancària).

La informació sobre els imports de la matrícula i de com efectuar el pagament les trobaràs en l’apartat 4 i 5 d’aquest document.

 • Finalitzar i Trametre la sol·licitud de matrícula a la secretaria del centre: Revisa que tots els apartats anteriors estiguin omplerts correctament. Un cop estiguin tots els apartats revisats, tramet la sol·licitud (fent clic al botó corresponent).

La secretaria del centre, després de comprovar les dades i els documents tramesos, si aquests són correctes, formalitzarà la matrícula i t’enviarà el corresponent resguard de matrícula. En el cas que es detectin errors en les dades i/o en la documentació, la secretaria del centre t’ho comunicarà a través del teu correu electrònic i et sol·licitarà que els esmenis.

4.- QUIN IMPORT HE D’INGRESSAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA?

Per formalitzar la matrícula de Grau mitjà has de fer un sol ingrés. Aquest ingrés correspon al pagament del material. El material no està subjecte a bonificacions o exempcions.

 • 1r o 2n curs sencer:
Matrícula curs complet
95,00 €

Important: L’alumnat que promociona de primer curs a segon curs (alumnat que cursarà segon curs complet), amb algun mòdul/UF pendent de primer curs, únicament ha de satisfer l’import de la matrícula corresponent al segon curs i no ha de satisfer cap import en relació als mòduls/UF pendents de primer curs.

 •  Altres casos:

L’Alumnat repetidor de 2n curs que es matrícula de mòduls/UF solts, heu de consultar prèviament l’import a Secretaria:

Matrícula de més de 8 UF però menys que curs complert

Matrícula fins a 8 UF
65,00 € 35,00 €

La informació sobre què inclou l’import del material, la trobaràs en l’apartat 7 d’aquest document.

5.- COM PUC FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA?

 • Pots fer el pagament de l’import de la matrícula des delGestor de matrícules(apartat “Pagament”) i amb targeta de dèbit/crèdit de qualsevol banc (sense cobrament de comissions):
  • Selecciona el nivell d’estudi on et vols matricular: Grau mitjà
  • Segueix les indicacions que t’anirà donant l’aplicació (seguint les indicacions de l’aplicació, aquesta us calcularà automàticament l’import final a pagar)
  • En finalitzar el pagament, t’apareixerà el missatge “el pagament s’ha efectuat correctament”, i rebràs al teu correu electrònic el “comprovant de pagament” amb el “codi de verificació”.
  • Si fas el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, no has de pujar cap document/comprovant al “Gestor de matrícules”.
 • Pots fer el pagament mitjançant Transferència Bancària:
  • Des del teu banc, al compte: ES74 2100 0515 4202 0021 7655
  • Indica a “Entitat”: 0372221 – INS ESCOLA DEL TREBALL
  • Introdueix a “Concepte” el nom i cognoms de l’alumne que es matricula
  • Puja el resguard de la transferència bancària al “Gestor de matrícules”, en format PDF, per tal de completar el procés de matrícula.

6.- QUÈ HE DE FER SI VULL DEMANAR UNA CONVALIDACIÓ?

Si tens altres estudis cursats, i pots demanar alguna convalidació, has de:

 • Omplir els camps sobre convalidacions de l’apartat “Preguntes” del “Gestor de matrícules”
 • Penjar, en format pdf, la Certificació Acadèmica dels estudis cursats amb anterioritat on constin totes les Unitats Formatives i Mòduls professionals del cicle (no són vàlids els butlletins de notes) en l’apartat “Documents” del “Gestor de matrícules”.

7.- QUÈ INCLOU EL PAGAMENT DEL MATERIAL?

L’aportació de diners de l’alumnat, en concepte de material, es destina a:

 • El pagament de l’assegurança escolar
 • Subvencionar total o parcialment les sortides tècniques de l’alumnat
 • Adquirir material fungible extraordinari per a l’ús de l’alumnat en les aules, laboratoris i tallers
 • Mantenir el servei de reprografia (fotocòpies) per a l’alumnat
 • Mantenir el servei de xarxa wifi per a l’alumnat
 • Mantenir maquinari i eines de les aules específiques, laboratoris i tallers per a l’alumnat
 • Mantenir maquinari i programari informàtic general i específic de les aules, laboratoris i tallers per a l’alumnat
 • Mantenir i millorar els serveis extraordinaris que el centre ofereix a l’alumnat: borsa de treball, orientació, emprenedoria, innovació, biblioteca

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT GRAU SUPERIOR

Un cop publicada la llista final d’alumnes admesos a cada centre, comença el període de matriculació de les persones preinscrites amb plaça assignada:

1.- QUAN HE DE FER LA MATRÍCULA?

El període de matriculació de l’alumnat de Grau superior és:

 • Alumnat antic (que passa de curs o repetidor): del 26 de juny al 12 de juliol de 2024.
 • Alumnat nou: del 15 de juliol i fins a les 12.00 h del migdia del 18 de juliol de 2024 (primera tanda d’assignació), del 2 al 6 de setembre de 2024 (segona tanda d’assignació)

2.- QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PREPARAR PER A LA MATRÍCULA?

Per a la matrícula, has de preparar els documents següents, en format pdf:

 • Tot l’alumnat: DNI/NIE/Passaport, en vigor. Si ets estranger comunitari, també cal el document d’identitat del país d’origen. Cal que en algun dels documents presentats hi hagi la foto de l’alumne/a.
 • Tot l’alumnat: Document vigent que justifica l’exempció o bonificació de la taxa (preu públic), si és el cas.
 • Tot l’alumnat: Si fas el pagament de l’import de la matricula mitjançant transferència bancària: resguard del pagament bancari.
 • Només alumnat nou: La Targeta Sanitària
 • Només alumnat nou: Document que acredita el requisit d’accés: Títol o resguard del títol de batxillerat/ tècnic de formació professional/tècnic d’arts plàstiques i disseny/tècnic superior de formació professional/tècnic superior d’arts plàstiques i disseny/tècnic especialista, (no són vàlids els certificats de nota final ni butlletins de notes) o la Certificació de la qualificació de la prova d’accés o titulació universitària, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o altre document equivalent que acrediti l’accés.

3.- COM ES FA LA MATRÍCULA?

La matrícula l’has de formalitzar per via telemàtica, accedint a l’aplicació “Gestor de matrícules” des del web centre: matricula.escoladeltreball.cat/

 • Introdueix el número de DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a. En cas que no puguis accedir al gestor, un cop introduït el DNI/NIE/Passaport, posat en contacte amb la secretaria del centre.
 • Omple l’apartat “Dades”: Omple les teves dades personals, de naixement i de contacte
 • Omple l’apartat “Estudis”: Escull l’estudi, curs i torn on et matricules
 • Omple l’apartat “Preguntes”: Omple aquest apartat amb les dades demanades. Si és el cas, omple les dades sobre convalidacions (en l’apartat 9 teniu més informació sobre convalidacions)
 • Puja els “Documents”: Puja a l’aplicació els documents sol·licitats, en format pdf (veure apartat 2). Cal que t’asseguris que la documentació pujada sigui llegible.
 • Fer el “Pagament”: Paga l’import de la matricula directament amb targeta de dèbit/crèdit des del propi “Gestor de matrícules” (o prèviament mitjançant transferència bancària).

La informació sobre els imports de la matrícula i de com efectuar el pagament la trobaràs en l’apartat 4 i 5 d’aquest document.

 • Finalitzar i Trametre la sol·licitud de matrícula a la secretaria del centre: Revisa que tots els apartats anteriors estiguin omplerts correctament. Un cop estiguin tots els apartats revisats, tramet la sol·licitud (fent clic al botó corresponent).

La secretaria del centre, després de comprovar les dades i els documents tramesos, si aquests són correctes, formalitzarà la matrícula i t’enviarà el corresponent resguard de matrícula. En el cas que es detectin errors en les dades i/o en la documentació, la secretaria del centre t’ho comunicarà a través del teu correu electrònic i et sol·licitarà que els esmenis.

4.- QUIN IMPORT HE D’INGRESSAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA?

Per formalitzar la matrícula de Grau superior has de fer un sol ingrés que inclou: PREU PÚBLIC + MATERIAL

 • PREU PÚBLIC: taxa de la Generalitat de Catalunya subjecta a bonificacions o exempcions.
 • MATERIAL: L’import del material NO està subjecte a bonificacions, exempcions o fraccionament (veure apartat 8) .

4.1.- IMPORTS DEL PREU PÚBLIC I DEL MATERIAL:

IMPORT PREU PÚBLIC

1r o 2n curs complet UF soltes (només 2n curs) UF FCT
360,00 €

25,00 €/UF

(màxim 360,00€)

25,00 €/UF

Abans de fer el pagament del preu públic consulteu la següent informació: “Consideracions a tenir en compte”, “Supòsits de bonificació”  i “Supòsits d’exempció”.

IMPORT MATERIAL  

Alumnat repetidor (2n curs) i matrícula de mòduls/UF solts (2n curs)

(consultar l’import prèviament a Secretaria):

1r o 2n curs complet   Fins a 8 UF

Més de 8 UF

però menys que curs complert

75,00 €   30,00 € 55,00 €

 

4.2.- CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

 • L’alumnat que es matricula a tots els mòduls/UF del curs (1r/2n curs complet) ha de satisfer necessàriament el preu públic per curs, sense possibilitat d’optar per satisfer el preu públic pels diversos mòduls/UF que l’integren.
 • L’alumnat que promociona de primer curs a segon curs (alumnat que cursarà segon curs complet), amb algun mòdul/UF pendent de primer curs, únicament ha de satisfer l’import del preu públic corresponent al segon curs i no ha de satisfer cap import dels mòduls/UF de primer curs.
 • L’alumnat repetidor de primer curs únicament ha de satisfer l’import del preu públic corresponent a les unitats formatives pendents de primer curs (amb un import màxim de 360€).
 • L’alumnat matriculat en el mòdul de formació en centres de treball (FCT) el curs 2023-2024 no haurà de satisfer l’import per aquest mòdul el curs 2024-2025 (a fi de completar la durada del mòdul)

5.- COM PUC FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA?

 • Pots fer el pagament de l’import de la matrícula des delGestor de matrícules(apartat “Pagament”) i amb targeta de dèbit/crèdit de qualsevol banc (sense cobrament de comissions):
  • Selecciona el nivell d’estudi on et vols matricular: Grau superior
  • Segueix les indicacions que t’anirà donant l’aplicació (seguint les indicacions de l’aplicació, aquesta us calcularà automàticament l’import final a pagar)
  • En finalitzar el pagament, t’apareixerà el missatge “el pagament s’ha efectuat correctament”, i rebràs al teu correu electrònic el “comprovant de pagament” amb el “codi de verificació”.
  • Si fas el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, no has de pujar cap document/comprovant al “Gestor de matrícules”.
 • Pots fer el pagament mitjançant Transferència Bancària:
  • Des del teu banc, al compte: ES74 2100 0515 4202 0021 7655
  • Indica a “Entitat”: 0372221 – INS ESCOLA DEL TREBALL
  • Introdueix a “Concepte” el nom i cognoms de l’alumne que es matricula
  • Puja el resguard de la transferència bancària al “Gestor de matrícules”, en format PDF, per tal de completar el procés de matrícula.

6.- QUINS SÓN ELS SUPÒSITS DE BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC

Els supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu públic, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables. En tots els casos, cal adjuntar el document justificatiu, escanejat en format pdf, al “Gestor de Matrícules” del centre, en l’apartat de Documents, en el mateix espai reservat per al comprovant de pagament de la matrícula.

Causa de bonificació UF FCT
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (categories general i especial)

Títol de família nombrosa o monoparental

(original vigent i fotocòpia)

b) Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport Resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca

Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior, però demanin una beca o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què es matriculen, podran sol·licitar, un cop obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import del preu públic que hagin abonat. El reintegrament es farà efectiu no més tard del 31 de juliol de 2025.

7.- QUINS SON ELS SUPÒSITS D’EXEMPCIÓ TOTAL DE PREU PÚBLIC?

Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per matriculació. En tots els casos, cal adjuntar el document justificatiu, escanejat en format pdf, al “Gestor de Matrícules” del centre, en l’apartat de “Documents”, en el mateix espai reservat per al comprovant de pagament de la matrícula.

Causa d’exempció Document justificatiu
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial Títol de família nombrosa
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33% Certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat Certificat de l’Administració
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles Certificat de l’Administració
e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la Renda Mínima d’Inserció o la Renda Activa d’Inserció  o la renda garantida de ciutadania Certificat de l’Administració
f) Les persones víctimes de violència de gènere

Un dels següents documents:

a) Ordre de protecció judicial

b) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existència d’indicis de què està essent objecte de violència

c) Sentència condemnatòria de la persona agressora

d) Certificat del Departament de Benestar Social i Família, o de l’Ajuntament o del centre d’acollida indicant la seva situació

g) Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d’honor al batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat Certificat de qualificacions del batxillerat on consti haver obtingut matrícula d’honor o el premi extraordinàri
h) Els alumnes guanyadors dels Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals, de formació professional, dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments professionals de música o professionals de dansa, en els termes establerts per la normativa Certificat on consti haver obtingut el premi extraordinari
i) Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat Certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes

8.- QUÈ INCLOU EL PAGAMENT DEL MATERIAL?

L’aportació de diners de l’alumnat, en concepte de material, es destina a:

 • El pagament de l’assegurança escolar
 • Subvencionar total o parcialment les sortides tècniques de l’alumnat
 • Adquirir material fungible extraordinari per a l’ús de l’alumnat en les aules, laboratoris i tallers
 • Mantenir el servei de reprografia (fotocòpies) per a l’alumnat
 • Mantenir el servei de xarxa wifi per a l’alumnat
 • Mantenir maquinari i eines de les aules específiques, laboratoris i tallers per a l’alumnat
 • Mantenir maquinari i programari informàtic general i específic de les aules, laboratoris i tallers per a l’alumnat
 • Mantenir i millorar els serveis extraordinaris que el centre ofereix a l’alumnat: borsa de treball, orientació, emprenedoria, innovació, biblioteca

9.- QUÈ HE DE FER SI VULL DEMANAR UNA CONVALIDACIÓ?

Si tens altres estudis cursats, i pots demanar alguna convalidació, has de:

 • Omplir els camps sobre convalidacions de l’apartat “Preguntes” del “Gestor de matrícules”
 • Penjar, en format pdf, la Certificació Acadèmica dels estudis cursats amb anterioritat on constin totes les Unitats Formatives i Mòduls professionals del cicle (no són vàlids els butlletins de notes) en l’apartat “Documents” del “Gestor
gestor matricules
Escola del Treball