Convalidaciones

  1. Per sol·licitar convalidacions de mòduls professionals d’un cicle formatiu, la persona interessada ha d’estar matriculada d’algun mòdul professional en aquest nou cicle formatiu.
  2. La convalidació de mòduls professionals es sol·licita en el moment de fer la matrícula.
  3. Per iniciar el tràmit de convalidació de mòduls professionals, al·legant haver finalitzat total o parcialment un altre cicle formatiu, cal haver adjuntat el certificat de les qualificacions dels mòduls i Unitats Formatives superades en els estudis anteriors (no són vàlids els butlletins de notes signats pel tutor/tutora)
  4. Procediment per sol·licitar les convalidacions

  1. Les convalidacions atorgades a mòduls professionals relacionada amb títols LOE tenen efecte de nota numèrica (5) per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.
  2. En els títols LOE, cal tenir en compte que en els mòduls professionals i unitats formatives superats que tinguin la mateixa denominació, durada i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles (segons els Reals Decrets respectius), la qualificació obtinguda en el primer cicle es traslladarà a l’expedient del segon cicle cursat.
  3. Cal tenir en compte que els mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE), dels cicles LOE, són considerats mòduls professionals específics per a cada cicle formatiu i, per tant, diferents d’un cicle a un altre.
Escola del Treball