Política de Seguretat i Salut en el Treball

L’INS Escola del Treball és un centre públic de Formació Professional que vol donar resposta  amb eficàcia i eficiència a les necessitats i expectatives dels membres de la comunitat educativa, de la societat que l’envolta i de l’administració educativa. 

És per això que el centre assumeix el repte de dotar-se d’estratègies d’organització i gestió que comporten desplegar un sistema de gestió integrat que inclogui la gestió de la seguretat i salut en el treball, d’acord amb la norma ISO 45001, amb els següents compromisos:

  • Proporcionar condicions de treball segures i saludables a la comunitat educativa per a la prevenció de lesions i el deteriorament de la salut
  • Ser apropiat al propòsit, mida i context de l’organització i a la naturalesa específica dels seus riscos
  • Eliminar els perills i reduir els riscos
  • Oferir un marc de referència per establir els objectius de seguretat i salut
  • Satisfer el compliment dels requisits legals i altres requisits establerts pel centre sobre seguretat i salut
  • Garantir la consulta i participació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament del sistema de gestió.

El compromís amb la seguretat i salut en el treball afecta a tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional que hi desenvolupa la seva activitat. L’equip directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de seguretat i salut en el treball establerts.

Escola del Treball