Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud

L’alume/a, una vegada aprovat el Cicle i durant el mes de juny,  cal que passi per secretaria a sol·licitar el títol corresponent.

La documentació necessària per a la tramitació és:

  • DNI o document acreditatiu original vigent.
  • Original i Fotocòpia carnet família nombrosa vigent, si escau.

L’alumne anirà a l’entitat bancària a fer el pagament de les taxes amb l’imprès lliurat per secretaria i el tornarà al centre, on se li lliurarà un resguard del títol, que té la mateixa validesa que el títol oficial i que s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Juntament amb el resguard, es lliurarà a l’alumne una certificació d’estudis cursats.

Taxes d’expedició de títols

    • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic ): 66,90 €
    • Cicles formatius de grau superior (títol de Tècnic superior): 74,95 €
    • Per disposar del títol de família nombrosa de 1a, o monoparental, cal abonar només el 50% de les taxes.

Recollida

Un cop rebut el títol, us enviarem un SMS al vostre mòbil o un escrit adreçat al vostre domicili.  És important que, en cas de variació d’aquestes dades, ens ho feu saber per poder-vos lliurar la comunicació.

Aleshores, heu d’adreçar-vos a la secretaria. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI. En cas que vingui una altra persona, haurà de portar la documentació esmentada juntament amb una autorització del titular.

L’imprès d’autorització ha d’estar signat per la persona interessada i per la persona autoritzada i al dors d’aquest document s’ hauran de fotocopiar els dos DNI. La persona autoritzada a més a més haurà de presentar el seu DNI original.

Autorització recollida títol