Sol·licitud i recollida de títols

La sol·licitud del títol i del certificat de qualificació mitjana el podreu tramitar de forma telemàtica una vegada hagueu rebut la comunicació del tutor o tutora sobre la finalització del cicle, ja sigui en la convocatòria ordinària o en la convocatòria extraordinària.

Les taxes per a l’expedició de títols acadèmics de formació professional es poden trobar en el següent enllaç: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes, al final de la pàgina.

Sol·licitud de títols

Per formalitzar la sol·licitud telemàtica del títol es seguiran els següents passos:

 1. L’alumne enviarà un correu electrònic a secretaria@escoladeltreball.cat on hi consti:
  • Nom i Cognoms
  • Cicle Formatiu finalitzat
  • Còpia del DNI/NIE vigent (les dues cares escanejades)
  • Si és el cas, còpia de la documentació vigent que justifica la bonificació del 50% de la taxa o de l’exempció del 100% de la taxa (escanejada)
 2. La secretaria del centre enviarà a l’alumne els documents “sol·licitud del títol” i “imprès de liquidació de taxes” en format pdf.
 3. L’alumne emplenarà i signarà el document “sol·licitud del títol”
 4. L’alumne farà el pagament de la taxa a l’entitat bancària mitjançant el codi de barres que apareix al document “imprès de liquidació de taxes”. L’import a pagar apareix automàticament en aquest document tenint en compte la bonificació o exempció, si és el cas.
 5. Un cop fet el pagament, l’alumne retornarà contestant en el mateix fil de correu inicial a secretaria@escoladeltreball.cat:
  • El document “sol·licitud del títol” emplenat i signat (escanejat)
  • El resguard del pagament de la taxa: justificant que genera el caixer automàtic o còpia de la transferència bancària, segons el mitjà de pagament utilitzat (escanejat)
 6. La secretaria del centre, després de comprovar que tota la documentació és correcta, enviarà a l’alumne sol·licitant el certificat de la nota mitjana i el resguard d’haver sol·licitat el títol, signats i segellats.

Qualsevol aclariment sobre la sol·licitud del títol i del certificat de qualificació mitjana la podeu fer a secretaria@escoladeltreball.cat

Exempcions i bonificacions de les taxes per a l'expedició de títols acadèmics de formació professional:

 • Bonificació del 50% de l’import per a:
  • membres de família nombrosa de categoria general
  • membres de famílies monoparentals
 • Exempció del 100% del pagament per a:
  • membres de família nombrosa de categoria especial
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33%
  • infants o adolescents en acolliment familiar

Recollida de títols

Un cop rebut el títol, us enviarem un SMS al vostre mòbil o un escrit adreçat al vostre domicili.  És important que, en cas de variació d’aquestes dades, ens ho feu saber per poder-vos lliurar la comunicació.

Aleshores, heu d’adreçar-vos a la secretaria. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI. En cas que vingui una altra persona, haurà de portar la documentació esmentada juntament amb una autorització del titular.

L’imprès d’autorització ha d’estar signat per la persona interessada i per la persona autoritzada i al dors d’aquest document s’ hauran de fotocopiar els dos DNI. La persona autoritzada a més a més haurà de presentar el seu DNI original.

Autorització recollida títol

Escola del Treball