Durant aquestes setmanes el alumnes de Química i salut ambiental i Educació i control ambiental estan fent una campanya de sensibilització al centre per tal d’informar i conscienciar a la comunitat educativa sobre la importància de separar bé els residus que generem a l’institut.

Recordeu: tenim illes de contenidors a les zones comunes, concretament per a paper, envasos, orgànica i resta.

Usem-los bé!