GEP

Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme

Cinc professors del centre de diferents disciplines han participat en el projecte GEP 2014-2015, tant en llengua francesa, dos professors, com en llengua anglesa, tres professors.

Els departaments implicats han estat:

  • Administració i Finances
  • Energies renovables
  • FOL
  • Comerç

Durant 4 jornades a Lleida i a Barcelona s’ha participat en un grup de treball amb altres professors de diferents àmbits, elaborant treballs individualment. A partir de la metodologia AICLE – CLIL s’han desenvolupat estratègies diverses per de fomentar la llengua estrangera als cicles formatius del nostre centre. S’han elaborat 5 treballs a disposició de tots els professionals del centre, amb la intenció d’ampliar el nombre de professors que utilitzin com a llengua vehicular, una llengua estrangera en la seves classes.

Des de l’Escola del Treball estem convençuts que el domini d’una llengua estrangera en el camp professional, és un tret diferencial indispensable pels futurs professionals.

Us adjuntem les portades del treballs elaborats, que es poden trobar complets dins del moodle intern del centre. Si es desitja més informació us podeu posar en contacte amb el centre.

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Les actuacions innovadores en els àmbits d’organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l’aula donen continuïtat a l’autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüistic, i les línies d’aplicació del pla de lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstes en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.

Reflexió en els centres escolars

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Els centres escolars treballen en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

  • Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials
  • El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars
  • Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Per tenir més informació, podeu consultar la seva pàgina Web, http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/

GEP-120

NOTÍCIES

-

Escola del Treball